header

יתרונות

יתרונות קו כחול

  • חברה מסחרית יעילה הכוללת את כל הפונקציות הנדרשות: שמאות, ייעוץ משפטי, מדידה, אדריכלות, יעוץ עסקי ושדרה ניהולית
  • נסיון, וותק, ומוניטין

מודל לפיתוח שטחים מניבים חדשים ו/או שדרוג הקיימים
הקמת חברה משותפת לקיבוץ ולקו כחול שבה ההוצאות יושתו על קו כחול. החברה תנהל הליכים משותפים של:

  • מיפוי יחידות המיועדות להשכרה, שיפוצן, שינוי יעודן למגורים, הקמת וועדת מיון פנימית, הקמת מערך חוזי/משפטי
  • הקמת מערך גבייה וניהולו
  • מיפוי מרכזי רווח סמויים ו/או גלויים עבור הקבוץ, הקמת מיזם ותכנית כללית לכל מיזם

 

חברות שיווק וקידום