header

מודל התקשרות

מיפוי הצרכים יחד עם הנהלת הקיבוץ וזיהוי סוגיות המתאימות לטיפול קו כחול

גיבוש התכנון

  • הכנת מפת דרכים להסדרת הצרכים שהוגדרו
  • הסכם מול הנהלת הקיבוץ על ביצוע השלבים המבוקשים במפת הדרכים
  • הכנת חלופות תכנוניות לאישור מקבלי החלטות

ביצוע חלופה מועדפת

  • הכנת פרוגרמה למבני ציבור ומתן המלצות לביצוע
  • הכנת פרוגרמה לניצול מרבי של נכסים מניבים לרבות הסבת מבנים לעסקים קטנים, ופיתוח שטחים מניבים נוספים
  • הכנת תכניות מפורטות (תב"ע) לפי הצורך וליווי התכניות עד לאישורן
  • טיפול בהוצאת היתרי בנייה והיתרים לשימוש חורג
  • ליווי מול וועדות תכנון ורמ"י עד הסדרה מלאה של הנדרש
  • התקשרות מקבילה עם חברי הקיבוץ להסדרות פרטניות של הנכסים
חברות שיווק וקידום