header

רגולציה סולארית

אנרגיות מתחדשות

באוקטובר 2020 אישרה הממשלה יעד של 30% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד 2030.

קידום ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת והצמצום השימוש בדלקים פוסיליים הוא יעד לאומי של מדינת ישראל ומהווה חלק ממדיניות עולמית של מעבר אל משק חשמל דל פחמן.

שינוי סדר העדיפויות התכנוני והקלה בקידום אנרגיות מתחדשות בדו-שימוש בקרקע הם בין הצעדים שמטרתם קידום וסיוע לעמידה ביעד.

בועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אושרה הוראת שעה לחמש שנים (עד שנת 2025) המעניקה פטור מהיטל השבחה למתקנים סולאריים על בריכות דגים ומאגרי מים!

זוהי בשורה גדולה לאנשי המרחב הכפרי, קיבוצים ומושבים.

קו כחול מומחים באיתור, תכנון והסדרה חוקית של שימוש במתקנים ושטחים חקלאיים ליצור אנרגיה מתחדשת.

עכשיו הזמן להשתלב ולהרוויח משינוי סדר היום הלאומי וקידום שימוש באנרגיה מתחדשת.

רגולציה סולארית במגזר החקלאי: גם הכנסה נוספת משטחים חקלאיים

וגם קידום אנרגיה מקיימת ונקייה

חברות שיווק וקידום