header

שרותים להנהגה

הסדרת מעמד החבר כחוכר לדורות של בית המגורים

 • ליווי והסבר לגבי הליך רישום זכויות על הנכס, העברת זכויות, הורשה
 • ייעוץ משפטי וליווי המשפחה מול רמ"י

הסדרת חריגות בנייה ושימוש במגרש

 • שמירת זכויות
 • הערכת שווי מגרש
 • הערכה כלכלית של הנכס לרבות מיסוי

שמירת זכויות

הערכת שווי מגרש

הערכה כלכלית של הנכס לרבות מיסוי

תכנון עבור הנהלת הקהילה

 • התאמת מתחם המגורים לשיוך הדירות
  – הכנת תכנית חלוקה למגרשים הכוללת ליווי עד לאישורה
  – הסדרת מערכות התנועה והחניות בקיבוץ במסגרת התכנית
 • התאמת מחנה הקיבוץ לקליטת משפחות בנים
  – איתור מבנים קיימים והתאמתם למגורים זמניים עבור נקלטים
  – התאמת ייעודי קרקע למגורים במבנים שהתפנו משימוש
 • התאמת מבני הציבור הקיימים לצרכי הקיבוץ המתחדש
  – בירור צרכים והכנת פרוגרמה למבני ציבור עבור ישוב באוכלוסיית היעד
  – ביצוע סקר מבני ציבור, לרבות מצב פיזי, נגישות והתאמה לשימושים
  – הצעת חלופות להשמשה יעילה של מבני ציבור קיימים ומשמעותן בהיבטים של השקעה
  כספית. סיוע למקבלי ההחלטות לבחירת חלופה מועדפת

פיתוח שטחים מניבים

 • טיפול בהסדרת שטחים מניבים ועסקים קטנים – בדיקה פרוגרמתית של אזור התעסוקה ואזור מבני המשק בקיבוץ, ומתן המלצה לגבי ייעול השימוש – הכנת תב"ע לחלוקת אזור התעסוקה למגרשים על פי צורך – הכנת תב"ע להסבת אזור מבני המשק למרכז עסקים קטנים – טיפול רישוי שימושים חורגים לעסקים קטנים עד להסדרת היעוד הקבוע בתכנית
 • הסדרת מעמד הקיבוץ בנכסיו – הכנת תכנית לצרכי רישום, כשלב הכרחי לחוזים לדורות מול רמ"י, וליווי התכנית עד לאישורה
 • ביצוע סקר שימושים ופוטנציאל עסקי, כולל ליווי לאורך זמן
 • ליווי ופיתוח ניהולי של מערך ההשכרות בקיבוץ ובמושב השיתופי
חברות שיווק וקידום