header

שרותים לחבר

הסדרת מעמד החבר כחוכר לדורות של בית המגורים

  • ליווי והסבר לגבי הליך רישום זכויות על הנכס, העברת זכויות, הורשה
  • ייעוץ משפטי וליווי המשפחה מול רמ"י

הסדרת חריגות בנייה ושימוש במגרש

  • מיפוי חריגות, לרבות מפת מדידה, הגשת בקשה להיתר בגינן, וטיפול באישור הבקשה
  • הכנת תב"ע נקודתית להסדרת גבולות מגרש

התאמת בית המגורים לצרכי המשפחה

  • תכנון שינויים ותוספות במבנה בהתאם לצרכים, לרבות תעסוקת בעלי הבית
  • הגשת בקשה להיתר לשינויים אלו, וליווי מול וועדות התכנון ורמ"י עד לאישור סופי

שמירת זכויות

הערכת שווי מגרש

הערכה כלכלית של הנכס לרבות מיסוי

חברות שיווק וקידום